Producenci
Regulamin
 1.  Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://sprezarki.info.pl/ jest firma TSSP sp.z o.o..  wpis do KRS numer: 0000568188, Numer NIP: 1182111070  REGON: 362101769  z siedzibą przy ul. Krętea 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 2.  Zamówienia w sklepie internetowym  TSSP sp.z o.o..  są realizowane w walucie polskiej, na terenie Polski.
 3.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TSSP sp.z o.o.. oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz Ogólnych Warunków Handlowych obowiązujących w TSSP sp.z o.o..
 4.  Informacje zamieszczone na stronie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://sprezarki.info.pl/, skierowane zarówno do ogółu, jak i do konkretnie oznaczonego Klienta/Kontrahenta, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Sprzedającego, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki Dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.
 • 2 Składanie zamówień
 1.  Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową http://sprezarki.info.pl/. Przyjęcie przez sklep internetowy, każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail, oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. TSSP sp.z o.o.. nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łączy internetowych, klęskami żywiołowymi, ingerencji osób trzecich).
 2.  Dokonując zamówienia  poprzez stronę internetową http://sprezarki.info.pl/. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień. Regulaminu TSSP sp.z o.o..  jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 3.  TSSP sp.z o.o.. zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej ilości zamówienia. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia TSSP sp.z o.o.. na prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych parametrach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś TSSP sp.z o.o.. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.
 4.  Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i dostarczony. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem TSSP sp.z o.o.. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia TSSP sp.z o.o.. do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i dostarczony
 5.  Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu i ewentualnie anulować zamówienie wyłącznie za zgodą TSSP sp.z o.o.. udzieloną pisemnie pod rygorem nieważności.
 6.  Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto i brutto. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za niezawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.
 7.  Ceny niektórych towarów są cenami „do uzgodnienia”. W przypadku zamówień na te towary Klient otrzyma informacje o cenie po złożeniu zamówienia.
 8.  Podane w sklepie internetowym TSSP sp.z o.o.. ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki wyceniane są osobno zależnie od wagi, wielkości i oraz kraju docelowego wysyłki towaru. Przy zamówieniu powyżej 1.500 zł netto, koszt pokrywa TSSP sp.z o.o.. (zapis dotyczy wyłącznie przesyłek kierowanych na adres znajdujący się na terenie Polski). Powyższy zapis nie dotyczy węży przemysłowych, rur Infinity, kompresorów i innych towarów wielkogabarytowych. Koszty przesyłki tych produktów wyceniane są indywidualnie w zależności od gabarytów.
 9.  Jeśli nie ustalono inaczej, zamówienie realizowane jest na warunkach Incoterms 2010 EXW siedziba lub oddział firmy TSSP sp.z o.o...
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 • 3 Realizacja zamówienia
 1.  Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu i dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Informacja o dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym przy każdym towarze.
 3.  Kupujący, zależnie od uzyskanych warunków płatności  może uregulować płatność za zamówione towary przelewem bankowym na podany w zamówieniu rachunek bankowy TSSP sp.z o.o.. przed realizacją zamówienia (przedpłata) w przypadku udzielonego kredytu kupieckiego, po otrzymaniu faktury, podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz dane Kupującego lub za pobraniem. W przypadku przedpłaty realizacja zamówienia (w tym złożenie zamówienia do producenta lub dostawcy) nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym TSSP sp.z o.o..
 4.  Każda przesyłka wysyłana jest przez TSSP sp.z o.o..  firmą kurierską. Kwestie związane z warunkami dostawy reguluje Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych firmy kurierskiej, która realizuje dostawę.
 5.  Termin realizacji wskazany w zamówieniu szacowany jest w dniu złożenia oferty i może ulec zmianie, gdyż jest to termin uzależniony od realizacji zamówienia przez producenta. Na czas, po jakim zamówione produkty trafią do Kupującego składa się również czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 • 4 Gwarancja/Reklamacja
 1.  Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez TSSP sp.z o.o.. na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta  gwarancyjna.
 2.  Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność TSSP sp.z o.o..  z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.
 3.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 4.  TSSP sp.z o.o..  nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
 5.  nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,
 6.  samowolnie dokonywanych bez zgody TSSP sp.z o.o..  napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany inny niż TSSP sp.z o.o.. podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych przez TSSP sp.z o.o.. części.
 7.  wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 8.  TSSP sp.z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez TSSP sp.z o.o..  
 9.  Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody TSSP sp.z o.o..  Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
 10.  Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania TSSP sp.z o.o..   o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.
 11.  Reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie i powinna obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli występuje), numer fabryczny urządzenia, opis usterki. Formularz zgłoszenia reklamacji udostępniony jest na stronie http://http://sprezarki.info.pl//do-pobrania.
 12.  Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 13.  Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt  oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w punkcie 8.
 14.  Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 8 i 9  uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 15.  Wniesienie reklamacji każdorazowo musi zostać złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym reklamacji i zostać dostarczone wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym formularzu.
 16.  Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które TSSP sp.z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci TSSP sp.z o.o.. wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez TSSP sp.z o.o.. odszkodowania na zasadach ogólnych.
 17.  Wszelkie naprawy gwarancyjne z wyłączeniem sprężarek śrubowych, łopatkowych i tłokowych zabudowanych na zbiornikach o pojemności nie mniejszej niż 200l dokonywane są w siedzibie TSSP sp.z o.o..   
 18.  Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi TSSP sp.z o.o..   
 19.  Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
 • 5  Zwroty towaru
 1.  TSSP sp.z o.o..  ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
 2.  Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. TSSP sp.z o.o.. może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
 3.  Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.
 4.  Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu  faktury korygującej wraz z notą księgową.
 5.  Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.
 6.  W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.
 7.  Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.
 • 6 Dane osobowe i polityka prywatności
 1.  Dane osobowe podane przez klienta w procesie rejestracji, składania i realizacji zamówienia są przetwarzane przez TSSP sp.z o.o..  wpis do KRS numer: 0000568188, Numer NIP: 1182111070  REGON: 362101769  z siedzibą przy ul. Krętea 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, która jest administratorem danych osobowych.
 2.  Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia i jego realizacji jest podanie przez klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia i realizacji zamówienia.
 3.  Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 4.  Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 5.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z TSSP sp.z o.o.. na adres: ul. Kręta 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 6.  Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z TSSP sp.z o.o.. w sposób wskazany w punkcie 5 powyżej.
 7.  TSSP sp.z o.o.. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową TSSP sp.z o.o..) podczas przeglądania strony internetowej http://sprezarki.info.pl/, w tym wszelkich podstron i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika  w przypadku ponownego połączenia z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 8.  Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze  strony internetowej http://sprezarki.info.pl/ , w tym wszelkich podstron, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze strony internetowej TSSP sp.z o.o.. , dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkownika w ramach Serwisu.
 9.  Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 10.  Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z ze strony internetowej http://sprezarki.info.pl/, w tym wszelkich podstron będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron.
 11.  TSSP sp.z o.o.. oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. Zalecane jest korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, poprzez które Klient łączy się ze Sklepem.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1.  Wyłącznym miejscem wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów jest Wrocław.
 2.  Zapisy regulaminu podlegają wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Umowy zawarte w ramach sklepu internetowego TSSP sp.z o.o.  podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 3.  W odniesieniu do wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy, sądem wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby TSSP sp.z o.o..
 4.  W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5.  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny, a w przypadku braku konsensu w powyższym zakresie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 6.  TSSP sp.z o.o.. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 7.  Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu muszą być uzgodnione przez obie strony i mieć formę pisemną.
 8.  Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy zawartych w okresie od dnia 01.01.2016
 9.  Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl